Позіховський Олександр Леонтійович

Позіховський Олександр Леонтійович – завідувач відділу нумізматики комунального закладу “Державний історико-культурний заповідник м. Острога” Рівненської обласної ради. Народився 24 лютого 1958 року. В 1975 році закінчив Хорівську середню школу, в 1980 році – історичний факультет Львівського університету ім. І.Франка з червоним дипломом. З 1980 р. працює у Державному історико-культурному заповіднику на посадах зав. Музеєм книги та друкарства, зав. відділом нумізматики (чинна посада). Лауреат обласної премії ім. І.Свєшнікова.

Основні напрямки наукових досліджень:
Нумізматика;
Історія книги;
Археологія неоліту Волині.

 

 

Список основних опублікованих праць
Археологія

Позіховський О. До питання про етноміграційні процеси на території Волинського Полісся в епоху енеоліту / О. Позіховський // Наук. записки Рівнен. обл. краєзн. музею : до 150-річчя від дня народж. Д. І. Яворницького (Матеріали наук. конф. 24-25.11.2005 р.). – Рівне : Волин. обереги, 2005. – Вип. 3. – C. 110-115.
Позіховський О. Л., Шуст Р. М. Грошовий обіг на Волині XIV-XVII століття (За матеріалами монетних скарбів у фондах Державного історико-культурного заповідника міста Острог Рівненської області) / О. Л. Позіховський, Р. М. Шуст // Вісн. Львів. ун-ту. – Львів, 2005. – Вип. 39-40. – С. 529-547. – (Сер. історич.).
Позіховський О. Матеріали до каталогізації пам’яток Трипільської культури Середнього Погориння / О. Позіховський // Археологічна спадщина Яна Фітцке / за ред. Г. В. Охріменка. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2005. – C. 279-314.
Позіховський О., Петегирич В. Борисоглібський енколпіон з Рівненщини / О. Позіховський, В. Петегирич // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2005. – Вип. 9. – С. 337-340.
Позіховський О. Пізньотрипільське поселення біля с. Голишів на Західній Волині / О. Позіховський, Г. Охріменко // Археологічна спадщина Яна Фітцке / за ред. Г. В.Охріменка. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2005. – C. 216-278.
Позіховський О. Поселення Лендль-Полгарської культурно-історичної спільноти біля села Вільбівне на Волині (за матеріалами розкопок 2002 року) / О. Позіховський // Археологічна спадщина Яна Фітцке / за ред. Г. В. Охріменка. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2005. – C. 206-215.
Позіховський О. Виробничий комплекс волино-люблінської культури в с. Зимне / О. Позіховський // Нариси культури давньої Волині / за заг. ред. Г. Охріменка. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2006. – C. 285-295.
Позіховський О. Самолюк В. Дослідження грунтового могильника 4-3 тис. до н.е. в м. Острог/ О. Позіховський, В. Самолюк // Наукові записки Рівнен. обл. краєзн. музею : матеріали наук. конф. 25-26.10.2006 р. – Рівне : Волин. обереги, 2006. – Вип. 4. – C. 155-158.
Позіховський О. Керамічні матеріали з пам’ятки Розваж-Кошара на Острожчині [Рівненської області] / О. Позіховський, Г. Охріменко, В. Охріменко // Олександр Цинкаловський та праісторія Волині / Г. Охріменко, Н. Скляренко, О. Каліщук и др. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2007. – C. 710-727.
Позіховський О. Л., Самолюк В. О. Енеолітичний кремаційний могильник в околицях Острога на Західній Волині / О. Л. Позіховський, В. О. Самолюк // Археологія. – 2008. – №1. – С. 28-41.
Позіховський О. Л. Бурштинові амулети з Острожчини / О. Л. Позіховський // Археологія. – 2010. – №1. – С. 66-68.
Позіховський О. Л. Голишів і проблема періодизації енеоліту Західної Волині / О. Л. Позіховський // Археологія. – 2010. – №2. – с. 4-18.
Pozikhovskyj O. L. Holyshiv and the Problem of Division into Periods of the Copper Age in Western Volyn Region / O. L. Pozikhovskyj // Ukrainian Archeology. – 2010. – P. 28-39.
Бунятян К. Позіховський О. Нові пам’ятки городоцько-здовбицької культури в середньому Погоринні / К. Бунятян, О. Позіховський // Вісн. Нетішин. краєзн. музею / відп. ред.О. Кононюк. – Нетішин, 2011. – Вип. 4 : матеріали ІІ іст.-краєзн. конф. “Півд.-Сх. Волинь в контексті історії України” (до 10-річчя відкриття експозиції міськ. краєзнав. музею м. Нетішина), 27 верес. 2011 р., м. Нетішин. – C. 84-94.
Позіховський О. Л., Бунятян К. П. Поселення городоцько-здовбицької культури неподалік Острога / О. Л. Позіховський, К. П. Бунятян // Археологія. – 2011. – №3. – С. 82-101.
Позіховський О. Л., Прищепа Б. А. Житлове будівництво в Острозі у Х – на початку ХІІ ст. за матеріалами досліджень 2004 року / О. Л. Позіховський, Б. А. Прищепа // Археологічні дослідження в Межириччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000-2007 р. р. – Львів, 2011. – С. 132-149.
Bunyatyan K. P., Pozikhovskyj O. L. A Settlement of the Horodotsko-Zdovbytska Culture near Ostroh / K. P. Bunyatyan, O. L. Pozikhovskyj // Ukrainian Archeology. – 2011. – P. 38-56.
Позіховський О. Л., Бунятян К. П. Пам’ятки культури кулястих амфор в околицях Острога / О. Л. Позіховський, К. П. Бунятян // Археологія. – 2012. – №2. – С. 54-67.

Історія книги
Стародруки Речі Посполитої XVI-XVIII ст. ст. у зібраннях Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею : каталог / уклад. О. Л. Позіховський, С. В. Позіховська ; Музей книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Волинський краєзнавчий музей. – Луцьк : [б.в.], 2005. – 104 с. + 7 арк. іл.Стародруки Речі Посполитої ХVІІ-ХVІІІ ст.ст. у Волинських збірках [Текст] : каталог / уклад. С. В. Позіховська, О. Л. Позіховський ; Державний архів Волинської області, Музей книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Рівненський краєзнавчий музей, Рівненська обласна наукова бібліотека, Волинський краєзнавчий музей. – Луцьк : [б.в.], 2006. – 102 с. : іл.Pozihovska S., Pozihovski O. Starodruki Rzeczypospolitej w zbiorach Muzeum Księżki I Drukarstwa miasta Ostroga / S. Pozihovska, O. Pozihovski // Libri separatis: inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy I Litwy. – Kraków, Коlegium Коlоmbinum, 2010. – S. 81-89.Позіховська С., Позіховський О. Білоруські стародруки в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська, О. Позіховський // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канфэренцыі «Берасцейскія кнігазборы» : праблемы і перспектывы даследавання. Брэст, 30-31 кастрычника 2008 г. – Брэст : Паліграфіка, 2010. – С. 359-375.Пазіховсая, С., Пазіховский А. «Суботнік» 1693 г. з сяла Пагарельцы на Ровеншчыне як адна з крыніц да вывучення гісторыі і геналогіі роду князё Астрожскіх / С. Пазіховсая, А. Пазіховский // Дабраверны князь Канстанцін Васілій Астрожскі – славутны асветніук і абаронца православ’я : зборнік матэрияла Міжнароднай навукова-багаслоскай канфэренцыі. – Тура-Брэст, 11-12 мая 2008 г. – Брэст, БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2011. – С. 71-73.

Стародруки Речі Посполитої XVI-XVIII ст. ст. у зібраннях Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею : каталог / уклад. О. Л. Позіховський, С. В. Позіховська ; Музей книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Волинський краєзнавчий музей. – Луцьк : [б.в.], 2005. – 104 с. + 7 арк. іл.
Стародруки Речі Посполитої ХVІІ-ХVІІІ ст.ст. у Волинських збірках [Текст] : каталог / уклад. С. В. Позіховська, О. Л. Позіховський ; Державний архів Волинської області, Музей книги та друкарства Державного історико-культурного заповідника м. Острога, Рівненський краєзнавчий музей, Рівненська обласна наукова бібліотека, Волинський краєзнавчий музей. – Луцьк : [б.в.], 2006. – 102 с. : іл.
Pozihovska S., Pozihovski O. Starodruki Rzeczypospolitej w zbiorach Muzeum Księżki I Drukarstwa miasta Ostroga / S. Pozihovska, O. Pozihovski // Libri separatis: inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy I Litwy. – Kraków : Коlegium Коlоmbinum, 2010. – S. 81-89.
Позіховська С., Позіховський О. Білоруські стародруки в колекції Музею книги та друкарства м. Острога / С. Позіховська, О. Позіховський // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канфэренцыі «Берасцейскія кнігазборы» : праблемы і перспектывы даследавання. Брэст, 30-31 кастрычника 2008 г. – Брэст : Паліграфіка, 2010. – С. 359-375.
Пазіховсая, С., Пазіховский А. «Суботнік» 1693 г. з сяла Пагарельцы на Ровеншчыне як адна з крыніц да вывучення гісторыі і геналогіі роду князё Астрожскіх / С. Пазіховсая, А. Пазіховский // Дабраверны князь Канстанцін Васілій Астрожскі – славутны асветніук і абаронца православ’я : зборнік матэрияла Міжнароднай навукова-багаслоскай канфэренцыі. – Тура-Брэст, 11-12 мая 2008 г. – Брэст : БрДУ імя А. С. Пушкіна, 2011. – С. 71-73.